Cele PIGEOR

Główne cele Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej obejmują:

  • Integrację przedsiębiorców działających na rynku energii ze źródeł odnawialnych
  • Wprowadzenia przejrzystych i stabilnych regulacji rynku energii w Polsce
  • Wprowadzenie długofalowego i gwarantowanego systemu wsparcia dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych
  • Usunięcie, względnie złagodzenie barier dla rozwoju i prowadzenia inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym rozpoczęcia działalności produkcyjnej dla sektora
  • Zwiększenie świadomości społeczeństwa o technologiach wykorzystujących źródła odnawialne do produkcji energii
  • Promocja rynku i urządzeń sektora, w tym urządzeń wykorzystywanych indywidualnie przez społeczeństwo
  • Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych wykorzystujących źródła wydajne i rozproszone
  • Zwiększenie dywersyfikacji produkcji energii z wykorzystaniem wiatru, biomasy, biogazu, biopaliw, wody, słońca, zasobów geotermalnych i pomp ciepła.

Realizacja celów oparta jest o aktywną działalność Izby z wykorzystaniem narzędzi konsultacyjno-lobbingowych przy współpracy z przedstawicielami rządu, administracją rządową i samorządową oraz organizacjami z Europy, narzędzi edukacyjnych i promocyjnych oraz, przede wszystkim, przez wsparcie inwestorów, producentów i firm świadczących usługi na rynku odnawialnych źródeł energii.