Osiągnięcia

Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej przez ponad 10 lat działalności na rynku odnawialnych źródeł energii wypracowała pozycję wiarygodnego partnera dla rządu i Parlamentu oraz wszelkich instytucji krajowych oraz zagranicznych, mających wpływ na kształtowanie rynku w Polsce. Obecnie zrzeszamy ponad 60 podmiotów. Za kluczowe osiągnięcia Izby można uznać efekty prac legislacyjnych zmierzające do poprawy uwarunkowań prawnych dla prowadzenia inwestycji, działalności gospodarczej i eliminacji barier. Wypracowaliśmy także wiele stanowisk, w tym stanowiska spójne dla całego sektora energetyki odnawialnej. PIGEOR przeprowadziło liczne kampanie promocyjne i edukacyjne. Z inicjatywy PIGEOR w sierpniu 2008 r. powołana została Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE), która zrzesza organizacje sektorowe działające wspólnie w kluczowych sprawach  na rzecz rozwoju rynku OZE w Polsce.

Poniżej przedstawiamy wybrane osiągnięcia działalności legislacyjnej PIGEOR:

 • Udział w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z 2005, w 2009/2010 oraz 2011 oraz inicjatywy zmian ustawy Prawo energetyczne dostosowujące ją do aktualnych realiów rynkowych. Za kluczowe rozwiązania uznać należy możliwość pozyskiwania jednocześnie certyfikatów zielonych oraz z kogeneracji dla wytwórców energii elektrycznej w wysokosprawnych jednostkach opalanych paliwami odnawialnymi.
 • Inicjatywy zmian rozporządzeń Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego obowiązku uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia za energię ze źródeł odnawialnych i z kogeneracji.
 • Zmiana ustawy Prawo budowlane w zakresie uściślenia pojęcia budowla w odniesieniu do elektrowni wiatrowej i unormowania zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych w ustawie o podatku lokalnym i gminnym. 
 • Zmiana rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie oznakowania przeszkód lotniczych w odniesieniu do elektrowni wiatrowych.
 • Udział w pracach nad rozporządzeniem systemowym Ministra Gospodarki w zakresie bilansowania energii z wiatru.
 • Inicjatywa zmiany rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie dopuszczenia do użytku w Polsce kotłów na stałą biomasę.
 • Współzainicjowanie przygotowania strategii rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce pt. "Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne" przekształconej w dalszej kolejności oficjalny dokument rządowy jako "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych wydany w 2011 r.
 • Zmiany dwóch rozporządzeń Ministra Środowiska umożliwiających rolnicze wykorzystanie odpadów powstałych w produkcji biogazu.
 • Inicjatywa stworzenia adekwatnego do warunków rynkowych systemu wsparcia dla biogazu wtłaczanego do sieci gazowej w postaci tzw. brązowych certyfikatów.
 • Inicjatywa stworzenia uwarunkowań dla rozwoju biogazowni rolniczych przez zmiany prawne określone w Programie Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne.
 • Inicjatywa wprowadzenia zmian do ustawy o nawozach i nawożeniu w zakresie zagospodarowania w celach nawozowych masy pofermentacyjnej powstałej z produkcji biogazu.
 • Liczne inicjatywy propozycji założeń do tworzonej ustawy o odnawialnych źródłach energii implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE.

Przeprowadziliśmy liczne konsultacje dokumentów startegicznych oraz aktów prawnych, w szczególności:

 • Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
 • Kierunki Rozwoju Biogazowni Rolniczych w Polsce na lata 2010 - 2020.
 • Polityka Energetyczna Polski do 2025 oraz do 2030.
 • Program wykonawczy do Polityki Energetycznej Polski.
 • Narodowy Plan Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 • Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 • Stanowiska Rządu w sprawie Zielonej Księgi UE oraz pakietu dyrektyw „3x20”.
 • Program Kierunki Rozwoju Biogazowni Rolniczych w Polsce na lata 2010-2020 (Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne).
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Rozporządzenia Rady Europejskiej.
 • Ustawy i rozporządzenia wykonawcze do ustaw związanych z rynkiem energii ze źródeł odnawialnych.

Uzyskaliśmy liczne interpretacje właściwych organów korzystne dla przedsiębiorców, m.in.:

 • Ministerstwa Finansów w sprawie podatku od nieruchomości w odniesieniu do farm wiatrowych.
 • Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie uzyskiwania świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w OZE niewprowadzanej do sieci a zużywanej na własne potrzeby.
 • Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie niekwalifikowania inwestycji OZE do kategorii zamówień sektorowych.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Zrealizowaliśmy liczne konferencje i seminaria oraz działania edukacyjne, w tym:

 • Dwie edycje Międzynarodowych Targów i Kongresu Energii Odnawialnej Green Power.
 • Konkursy wiedzy o odnawialnych źródłach energii dla uczniów i studentów.
 • Uruchomienie wspólnie z Uczelnią Łazarskiego oraz Wojskową Akademią Techniczną podyplomowych studiów z zakresu "Inwestycje i Zarządzanie Projektami Wykorzystującymi OZE".