Aktualności

07.03.2019

Komentarz Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, z dnia 28 lutego 2019 r.

Opublikowany ostatnio projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (uOze) porządkuje wybrane kwestie dotyczące systemu aukcyjnego oraz wprowadzonych w poprzedniej nowelizacji instrumentów taryfowych FiT oraz FiP. To pozytywne zmiany, oczekiwane przez branżę oze, choć nie wyczerpujące wszystkich zgłaszanych w tym zakresie postulatów.

więcej
16.01.2019

Komentarz Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej do projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) to dokument o bardzo dużym stopniu ogólności, który zawiera w miarę spójną, co nie znaczy że możliwą do zrealizowania wizję zmian w poszczególnych sektorach energetyki krajowej, ale wizja ta nie jest w praktyce dowiązana do bilansu rzeczywistych – aktualnych i perspektywicznych - potrzeb energetycznych gospodarki kraju i koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach istotnych dla scentralizowanej energetyki wielkoskalowej.

więcej
19.03.2018

Przyczyny destrukcji systemu zielonych certyfikatów

Ustanowiony w 2005 r. polski system zachęt dla inwestorów z branży odnawialnych źródeł energii (OZE), zwany systemem zielonych certyfikatów , co najmniej od 2013r. przeżywa poważny kryzys. Dużo się na ten temat pisze i mówi, ale nie było na razie kompleksowej analizy popartej  rzeczywistymi danymi. PIGEOR postanowiła ten stan zmienić i przedstawia raport prezentujący najważniejsze dane, fakty i mity oraz komentarze do nich, tak aby nawet nie znający tego zagadnienia Czytelnicy mogli sobie wyrobić własny pogląd na to, jakie były rzeczywiste – obiektywne i subiektywne – przyczyny destrukcji systemu. Analiza obejmuje lata 2005-2016, w których zachodziły zjawiska najważniejsze dla jego aktualnej kondycji. Do jej przeprowadzenia wykorzystano przede wszystkim publicznie dostępne dokumenty i dane Ministerstwa Gospodarki (MG), Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz Towarowej Giełdy Energii (TGE).

więcej
10.05.2017

Założenia rozwoju klastrów energii w Polsce

Ekspertyza „Koncepcja funkcjonowania klastrów w Polsce” przygotowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (lider konsorcjum), WiseEuropa-Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz ATMOTERM S.A., przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej nie daje odpowiedzi na tezę postawioną w tytule, natomiast skłania do refleksji nt. zmian, które są konieczne aby umożliwić rozwój energetyki rozproszonej w Polsce.

więcej
03.10.2017

Komunikat grupy przedsiębiorstw poszkodowanych przez działania Energi Obrót

W dniu 11 września br., zarząd spółki Energa Obrót zdecydował o zaprzestaniu realizacji 22 umów na zakup tzw. zielonych certyfikatów, czyli praw majątkowych, jakie uzyskuje się za energię wytworzoną z odnawialnych źródeł. Powodem tej decyzji mają być niekorzystne dla Energi skutki realizacji tych umów oraz naruszenia prawa, jakie rzekomo miały miejsce podczas ich zawierania.

więcej