Statut

Statut Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów i ich związków, prowadzących działalność wytwórczą, produkcyjną, usługową, budowlaną i handlową na rzecz energetyki ze źródeł odnawialnych, w szczególności wobec organów państwowych.

§ 2

1. Nazwa Izby brzmi: Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej.

2. Izba ma prawo posługiwania się skrótem nazwy w brzmieniu: PIGEOR oraz nazwą Izby w języku obcym.

§ 3

1. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.

2. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Izba jest powołana na czas nieoznaczony.

§ 4

1. Izba używa następujących pieczęci:

1) pieczęć okrągłą z napisem w otoku: Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej w Warszawie,

2) pieczęć adresowaną z napisem: Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej w Warszawie.

2. Izba może ustanowić swoje barwy, odznaki i godło Izby.

3. Izba może używać znaku graficznego (logo) zarejestrowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach gospodarczych oraz Statutu.

2. Izba może być Członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o celach zbieżnych z celami statutowymi Izby.

3. W celu realizacji zadań statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz przystępować do spółek prawa handlowego.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Zadania Izby

§ 6

Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:

1. działalność w zakresie ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw.

Zadania te realizowane będą w szczególności przez:

a. współpraca z organami administracji publicznej, organami władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz organizacjami gospodarczymi, społeczno-zawodowymi oraz placówkami naukowymi w kreowaniu i wdrażaniu systemu wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

b. dokonywanie ocen oddziaływania energetyki na środowisko i formułowanie wniosków i propozycji działań do organów administracji państwowej, mających na celu zmniejszanie tego oddziaływania poprzez rozwój energetyki odnawialnej;

c. analizy kosztów utrzymania i produkcji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii;

d. prognozowanie kierunków rozwoju energetyki, w tym ze źródeł odnawialnych oraz wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza pod kątem realizacji polityki ekologicznej i energetycznej państwa oraz występowanie do organów administracji publicznej z wnioskami w tym zakresie;

e. prowadzenie prac i programów badawczych oraz monitoringu w zakresie energetyki ze źródeł odnawialnych;

f. sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków w zakresie krajowego i zagranicznego rynku energetyki ze źródeł odnawialnych, opłacalności projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

g. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnienie produkcji energetyki ze źródeł odnawialnych,

h. nawiązywanie i ułatwianie kontaktów potencjalnym inwestorom z krajowymi i zagranicznymi organizacjami energetycznymi dla promowania energetyki ze źródeł odnawialnych;

i. działanie na rzecz rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych,

j. promowanie i wspieranie rozwoju pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii oraz informowanie społeczeństwa, iż wzrost wykorzystania tych źródeł energii pozwala na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie degradacji wywołanej masowym pozyskiwaniem paliw kopalnych;

k. prowadzenie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej;

l. realizacja innych celów i zadań w zakresie rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych, określonych w dokumentach rządowych oraz innych dokumentach, przygotowanych i uchwalonych przez odpowiednie organy władzy i administracji publicznej.,

2. działalność oświatowa polegająca m. in. na:

a. prowadzeniu seminariów, szkoleń, warsztatów; udzielanie pomocy organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej w zakresie energetyki ze źródeł odnawialnych,

b. współpracy z placówkami naukowymi i szkołami,

3. działalność naukowa i naukowo-techniczna polegająca m.in. na:

a. organizowaniu konferencji i sympozjów naukowych,

b. rozwijaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi oraz placówkami naukowymi w kraju i za granicą,

c. ustanawianiu ekspertów Izby,

d. przedstawicielstwo i obrona interesów zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych,

4.c

5. inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawnych oraz prezentowanie opinii w dziedzinie przepisów prawnych i polityki gospodarczej dotyczącej energii ze źródeł odnawialnych oraz poszczególnych Członków Izby oraz ich prezentowanie,

6. wyrażanie opinii o stanie rozwoju energetyki, w tym ze źródeł odnawialnych, o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania energetyki ze źródeł odnawialnych, występowanie z inicjatywą takich aktów i rozwiązań oraz uczestniczenie w ich przygotowywaniu,

7. działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego Członków Izby,

8. promowanie energii ze źródeł odnawialnych i osiągnięć gospodarczych Członków Izby,

9. prowadzenie doradztwa i szkolenia w zakresie energetyki ze źródeł odnawialnych, udzielanie pomocy organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej w działalności gospodarczej Członków Izby oraz wspieranie ich inicjatyw,

10. organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,

11. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym,

12. wykonywanie innych zadań.

§ 7

1. Izba realizuje swoje zadania statutowe również przez:

1) świadczenie na rzecz Członków Izby pomocy, w różnych formach i zakresie, w podejmowaniu i prowadzeniu działalności w zakresie energetyki ze źródeł odnawialnych,

2) współpracę z organami administracji publicznej, organami władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz organizacjami gospodarczymi, społeczno-zawodowymi oraz placówkami naukowymi,

3) prowadzenie prac i programów badawczych oraz monitoringu w zakresie energetyki ze źródeł odnawialnych,

4) tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej,

5) opracowywanie i wydawanie biuletynów informacyjnych, gromadzenie i przetwarzanie informacji gospodarczej na potrzeby swoich Członków oraz zleconych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty,

6) sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków w zakresie krajowego i zagranicznego rynku energetyki ze źródeł odnawialnych, opłacalności projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

7) analizy kosztów utrzymania i produkcji istotnych dla poszczególnych branż energetyki ze źródeł odnawialnych,

8) prognozowanie kierunków rozwoju energetyki, w tym ze źródeł odnawialnych oraz wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza pod kątem realizacji polityki ekologicznej i energetycznej państwa oraz występowanie do organów administracji publicznej z wnioskami w tym zakresie,

9) prowadzenie zadań powierzonych przez administrację rządową i samorządową oraz innych organów publicznych oraz delegowanie swoich przedstawicieli do jej organów doradczych,

10) nawiązywanie i ułatwianie kontaktów Członków Izby z krajowymi i zagranicznymi organizacjami energetycznymi dla promowania energetyki ze źródeł odnawialnych,

11) udział w targach, wystawach i giełdach w kraju i za granicą i ich organizowanie dla promowania osiągnięć i produktów Członków Izby,

12) współpraca z placówkami naukowymi i szkołami,

13) ustanawianie ekspertów Izby.

14) organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych,

15) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnienie produkcji energetyki ze źródeł odnawialnych,

16) współdziałanie z Agencjami rządowymi, funduszami celowymi i bankami w zakresie finansowania energetyki ze źródeł odnawialnych, udzielanie pomocy Członkom Izby w uzyskiwaniu środków na prowadzenie działalności w powyższym zakresie,

17) udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej Członkom Izby,

18) powoływanie komisji, wydziałów, biur i innych jednostek organizacyjnych Izby,

19) utworzenie stałego Sądu Polubownego przy Izbie,

20) utworzenie przedstawicielstw, oddziałów, sekcji, komisji i innych jednostek oraz zespołów,

21) prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne Izby, w takim zakresie w jakim nie narusza to interesów gospodarczych zrzeszonych w niej Członków,

22) prowadzenie działalności wydawniczej.

23) inne formy niezbędne dla realizacji celów statutowych Izby.

2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych wyłącznie dla realizacji celów statutowych, w tym w szczególności w zakresie:

1) wydawania książek (PKD 22.11.Z)

2) wydawania gazet (PKD 22.12.Z)

3) wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z)

4) pozostałej działalność wydawniczej (PKD 22.15.Z)

doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)

5) reklamy (PKD 74.40.Z)

6) działalności związanej z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A)

7) pozostałej działalności komercyjnej gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 74.84.B)

8) pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 80.42.Z)

3. Dochód z działalności wskazanej w ust. 2 może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową Izby.

4. Dla realizacji zadań powierzonych przez administrację rządową lub samorządową Izba jest zobowiązana ubiegać się o zapewnienie jej środków niezbędnych dla prowadzenia tych zadań.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo

§ 8

1. Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, którego przedmiotem działania jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych oraz podmiot gospodarczy prowadzący działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, edukacyjną, badawczą i usługową na rzecz energetyki odnawialnej lub związaną z energetyką odnawialną.

2. Członkami Izby stają się automatycznie podmioty, które uczestniczyły w Zgromadzeniu Założycielskim i podpisały na nim statut.

3. Uczestnictwo w Izbie nie ogranicza przynależności Członka do innych organizacji i stowarzyszeń.

§ 9

1. Nabycie członkostwa Izby przez jej założycieli następuje przez uchwalenie i przyjęcie Statutu Izby.

2. Nabycie członkostwa Izby przez inne podmioty, spełniające określone w statucie warunki, następuje w drodze złożenia pisemnej deklaracji i podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Izby.

3. Przyjęty w poczet Członków Izby może być wyłącznie podmiot, który:

1) prowadzi na terenie działania Izby zgodnie z obowiązującym prawem działalność gospodarczą określoną w postanowieniach Statutu,

2) złożył deklarację członkowską obejmującą zobowiązanie do przestrzegania postanowień Statutu oraz informacje dotyczące przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

3) przedstawił pozytywną opinię co najmniej dwóch Członków Izby, legitymujących się członkostwem w Izbie przez co najmniej jeden rok,

4) uiścił wpisowe w wysokości aktualnie obowiązującej.

4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet Członków Izby, składający deklarację ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Izby w terminie 30 dni od daty otrzymania odmownej uchwały Zarządu.

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet Członków Izby jest ostateczna.

§ 10

1. Utrata członkostwa w Izbie następuje z chwilą podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków przez Komisję Rozjemczą i Etyki, podjętej na wniosek Zarządu. Zarząd kieruje wniosek o skreślenie z listy Członków do Komisji Rozjemczej i Etyki na podstawie wniosku Członka Izby lub z urzędu, w przypadku:

1) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej o której mowa w § 8 Statutu,

2) niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 30 dni,

3) naruszenia zasad etyki,

4) działania na szkodę Izby,

5) rażącego naruszenia prawa,

6) naruszenia Statutu Izby lub rażące naruszenie innych regulacji wewnętrznych Izby,

7) rezygnacji Członka Izby,

8) śmierci Członka Izby,

9) utraty zdolności prawnej przez Członka Izby.

2. Skreślenie z listy Członków w przypadku określonym w ust. 1. pkt. 2) następuje po przedstawieniu przez Zarząd wniosku określającego udokumentowany okres zalegania ze składkami przez danego Członka.

3. Skreślenie z listy Członków w przypadku określonym w ust.1.pkt. 3) do 6) następuje po rozpatrzeniu sprawy i wydaniu orzeczenia o skreśleniu przez Komisję Rozjemczą i Etyki.

4. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania uzasadnienia orzeczenia Komisji Rozjemczej i Etyki o skreśleniu z listy do Walnego Zgromadzenia z powodu niezgodności z prawem powyższego uzasadnienia. Do czasu rozpoznania odwołania Członek Izby jest zawieszony w prawach członkowskich.

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie skreślenie z listy Członków lub uchylenia orzeczenia Komisji Rozjemczej i Etyki o skreśleniu jest ostateczna.

6. Za datę ustania członkostwa w Izbie przyjmuje się datę wydania orzeczenia Komisji Rozjemczej i Etyki w sprawie skreślenia z listy Członków.

7. Członkowie, których członkostwo ustało, nie mają praw ani do majątku, ani też nie otrzymują zwrotu wpłaconych składek lub opłat.

§ 11

Członkowie Izby mają prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby, o ile nie są zawieszeni w prawach Członka Izby,

2. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,

3. korzystania ze świadczeń i pomocy Izby,

4. otrzymywania pełnej informacji o pracach i programach Izby,

5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby i jej organów,

6. informowania o przynależności do Izby.

§ 12

Członkowie Izby zobowiązani są do:

1. przestrzegania postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów, a także uchwał organów Izby,

2. współdziałania w realizacji celów statutowych Izby,

3. terminowego płacenia składek członkowskich,

4. brania czynnego udziału w pracach Izby,

5. dbania o dobre imię Izby, przestrzegania norm współżycia społecznego oraz zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym,

6. udzielania odpowiedzi na orzeczenia Komisji Rozjemczej i Etyki, stwierdzające naruszenie przez Członka organu Izby, zgłoszonego przez danego Członka Izby:

a) przepisów prawa,

b) Statutu bądź innych regulacji wewnętrznych Izby, bądź

c) działania nieetycznego lub na szkodę Izby,

w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia Komisji Rozjemczej i Etyki pod rygorem uznania, iż Członek Izby odwołuje Członka organu Izby z jego składu,

7. wskazania nowego Członka organu Izby w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka danego organu zgłoszonego przez Członka Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania od przewodniczącego danego organu, pod rygorem uznania, że dany Członek zrzeka się tego prawa i zgadza na kooptację innej osoby reprezentującej innego Członka Izby.

§ 13

1. Członkowie Izby będący osobami prawnymi, wykonują swoje prawa i obowiązki Członka Izby przez organy upoważnione przepisami prawa do ich reprezentacji lub przez pełnomocnika.

2. Członkowie Izby nie posiadający osobowości prawnej, wykonują swoje prawa i obowiązki Członka Izby przez osoby upoważnione przepisami prawa do ich reprezentacji lub przez pełnomocnika.

3. Walne Zgromadzenie może uhonorować osoby wybitnie zasłużone w działalności Izby lub w działalności na rzecz energetyki rozproszonej tytułem "Członka Honorowego Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej".

4. Członkostwo honorowe jest dożywotnie. Członek honorowy nie opłaca składek.

5. Członek honorowy ma prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.

§ 14

1. Składki członkowskie ustalane są na okres roku kalendarzowego przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

2. Składki członkowskie płatne są półrocznie z góry, w terminie do 20 stycznia i 20 lipca każdego roku kalendarzowego przelewem na konto bankowe Izby.

3. Obowiązek regulowania składki członkowskiej powstaje od dnia przyjęcia Członka do Izby, a ustaje z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia członkostwa, albo z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy Członków lub o wykluczeniu z Izby.

4. Na wniosek Członka Izby uzasadniony i udokumentowany jego szczególnie trudną sytuacją finansową, Zarząd Izby może zwolnić Członka Izby z obowiązku zapłaty części składki, na wnioskowany okres lub krótszy.

5. Powrót do zapłaty składki w wersji pełnej jest możliwy wyłącznie na okres co najmniej 12 miesięcy.

6. Obniżenie składki przez Członka, który rekomendował Członka jednego z organów Izby powoduje automatycznie utratę członkostwa takiej osoby w powyższym organie i obsadzenie jej miejsca zgodnie z przepisem § 17ust. 11 Statutu.

7. Niepłacenie składek powoduje utratę członkostwa Izby w trybie określonym w § 10.

§ 15

1. Członkiem wspierającym Izby jest przedsiębiorca, który wpłaca składkę w niższej wysokości niż pozostali członkowie. W takim przypadku wysokość składki określa Zarząd Izby.

2. Członek wspierający może brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ IV

Fundusze

§ 16

Dochody Izby składają się z:

1. składek członkowskich,

2. wpływów z własnej działalności gospodarczej oraz z dochodów majątku Izby,

3. subwencji, spadków, darowizn i zapisów,

4. dotacji celowych,

5. środków przekazanych na realizację zadań powierzonych przez administrację publiczną,

6. innych wpływów.

ROZDZIAŁ V

Organy Izby

§ 17

1. Organami Izby są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Komisja Rozjemcza i Etyki,

2. Wyboru Członków organów Izby oraz Prezesa Zarządu Izby dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 2, 3 i 5. Tryb wyborów określa ordynacja wyborcza przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały.

3. Kadencja Zarządu (w tym Prezesa Zarządu), Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej i Etyki trwa trzy lata.

4. Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich Członków, z wyłączeniem Prezesa Zarządu.

5. Walne Zgromadzenie w zależności od potrzeb określa zasady zwrotu kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej i Etyki.

6. Wygaśnięcie mandatu Członka organów Izby następuje z chwilą:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) ustania członkostwa w Izbie lub odwołania przedstawicielstwa,

3) śmierci Członka organu Izby,

4) śmierci Członka Izby, który rekomendował danego Członka organu Izby,

5) utraty zdolności prawnej przez Członka Izby, który rekomendował danego Członka organu Izby,

6) upadłości przedsiębiorcy, który rekomendował danego Członka organu Izby,

7) odwołania ze składu organu przez Członka Izby, który rekomendował danego Członka organu Izby, 8) odwołania wskutek przedłużającego się zawieszenia w prawach Członka organu Izby, uniemożliwiającego prace takiego organu.

7. Z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu nieusprawiedliwionego braku udziału w dwóch kolejnych posiedzeniach danego organu, w czasie trwania kadencji, poszczególni Członkowie organów Izby mogą być odwołani ze składu organu na wniosek danego organu, podpisany przez większość jego członków. W przypadku zmiany struktury danego organu w Statucie Walne Zgromadzenie może w uchwale o zmianie Statutu postanowić o zakończeniu kadencji danego organu.

8. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Członka organu Izby oraz odwołanie ze składu z przyczyn określonych w ust. 7 następuje w formie uchwały Komisji Rozjemczej i Etyki.

9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka organu Izby i powstania z tego tytułu wakatu mandat po nim obejmuje na okres do końca kadencji osoba, wskazana pisemnie przez Członka Izby, który rekomendował Członka organu, którego mandat wygasł.

10. W przypadku, zawieszenia praw członkowskich Członka Izby, członek organu wskazany przez zawieszonego Członka Izby jest zawieszony w pełnieniu funkcji Członka organu Izby.

11. W przypadku, gdy w sytuacji określonej w ust 9 powyżej nie zostanie wskazany nowy Członek organu Izby, Zarząd jest uprawniony do wskazania nowego Członka danego organu, uwzględniając wyniki ostatnich wyborów do danego organu Izby.

12. Członek organu Izby, którego mandat wygasł lub który został odwołany w trybie określonym w ust. 7 powyżej nie może objąć żadnej funkcji w organach Izby do końca kadencji, w której wygasł jego mandat.

13. W przypadkach określonych w ust. 9, 10 i 11 powyżej organ Izby, w którym mandat wygasł, stwierdza objęcie mandatu przez nowego Członka tego organu w drodze uchwały.

"A"

Walne Zgromadzenie

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalenie i zmiana Statutu Izby,

2) decydowanie o rozwiązaniu Izby, ustanowieniu likwidatora i przeznaczeniu majątku Izby w razie jej rozwiązania,

3) wybór członków organów Izby,

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rozjemczej i Etyki w zakresie ich zgodności z prawem,

5) zatwierdzanie programu działalności Izby oraz rocznych preliminarzy przychodów i wydatków,

6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oraz działalności organów Izby,

7) udzielanie absolutorium Zarządowi,

8) decydowanie w sprawie powołania stałego Sądu Polubownego przy Izbie oraz zatwierdzanie Listy Arbitrów,

9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz ordynacji wyborczej do organów Izby,

10) zatwierdzanie regulaminów pracy Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej oraz procedury postępowania przed Sądem Polubownym,

11) określanie zasad ustalania wysokości składek członkowskich,

12) ustalanie zasad zwrotu kosztów uczestnictwa w pracach Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej i Etyki,

13) decydowanie o nabywaniu, zbywaniu oraz obciążanie majątku nieruchomego Izby, zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz o udziale Izby w spółkach prawa handlowego i cywilnego.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku. Członkowie Izby powinni być powiadomieni o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie później niż 14 dni przed planowanym terminem jego posiedzenia.

2. Zarząd Izby z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 Członków Izby zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Występujący o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest podać porządek jego obrad.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od daty zgłoszenia żądania jego zwołania. Członkowie Izby winni być powiadomieni o terminie i porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż 14 dni przed datą jego posiedzenia.

§ 20

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział Członkowie Izby lub ich przedstawiciele oraz Członkowie wspierający Izby lub ich przedstawiciele oraz z głosem doradczym Prezes Zarządu, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rozjemczej i Etyki, członkowie Komisji Rewizyjnej i pracownicy Izby. Postanowienia § 13 i § 15 Statutu mają odpowiednie zastosowanie. Członkowie zawieszeni nie mają prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. Walne Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu lub jeden z Wiceprezesów w przypadku jego nieobecności.

3. Każdy Członek Izby lub jego przedstawiciel dysponuje ilością głosów w zależności od wysokości wpłacanej składki członkowskiej rocznie. Za każdy 1000 zł. (jeden tysiąc) wpłaconej składki rocznie przysługuje 1 głos. Postanowienia § 15 mają odpowiednie zastosowanie.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także wyborów do organów Izby.

5. W przypadku, gdy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarte rozpatrzenie odwołań od uchwał Komisji Rozjemczej i Etyki, wówczas sprawy takie Walne Zgromadzenie rozpoznaje w pierwszej kolejności.

§ 21

1. O ile poszczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania Członków lub ich przedstawicieli w pierwszym terminie. Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu, a jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych, upoważnionych do głosowania Członków lub ich przedstawicieli.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Izby zapadają z zachowaniem postanowień Rozdziału VIII Statutu.

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczący Zgromadzenia.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyborów Prezesa Zarządu, Członków Zarządu oraz Członków i Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej i Etyki, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

5. Głosowanie tajne Zarządza się także w przypadku kiedy wniosek taki złoży co najmniej 1/3 przedstawicieli Członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

6. Protokół z Walnego Zgromadzenie podpisują jego Przewodniczący i Sekretarz.

7. Każdy z Członków ma prawo do otrzymania protokołu lub wyciągu z protokołu Walnego Zgromadzenia.

8. Wyciąg z protokołu Walnego Zgromadzenia obejmujący treść podjętych na Zgromadzeniu uchwał podpisuje Prezes Zarządu Izby, Wiceprezes albo działający w jego imieniu Członek Zarządu.

 

"B"

Zarząd

§ 22

1. Zarząd Izby składa się z od 6 (sześciu) do 17 (siedemnastu) Członków, w tym z:

1) Prezesa,

2) od pięciu do dziesięciu wiceprezesów tworzących wraz z Prezesem Prezydium Zarządu,

3) pozostałych Członków Zarządu.

2. Wyboru Członków Zarządu Izby dokonuje Walne Zgromadzenie spośród osób zgłoszonych przez Członków Izby w kolejności największej liczby głosów zgodnie z Ordynacją Wyborczą przyjmowane przez Walne Zgromadzenie.

3. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Izby zwykłą większością głosów.

4. Każdy z Członków ma prawo do rekomendowania jednego kandydata na Członka Zarządu oraz dodatkowo jedną inną osobę jako kandydata na Prezesa Zarządu.

5. Wiceprezesi Zarządu są powoływani spośród Członków Zarządu przez Prezesa na okres jego kadencji. Przed upływem kadencji mogą być odwołani ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu przez Zarząd większością bezwzględną 2/3 głosów.

6. Przewodniczący Komisji wybieranych w głosowaniu jawnym w sekcjach mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Izby, na zaproszenie Członków Zarządu, w zakresie należącym do przedmiotu działalności Komisji z głosem doradczym.

7. W przypadku zmniejszenia się ilości członków Zarządu poniżej 17 (siedemnastu) organy Izby określone w § 19 ust. 2 mają prawo przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu na okres do końca danej kadencji na Walnym Zgromadzeniu.

8. Członkowie Zarządu mają prawo do reprezentowania Izby zgodnie z zasadami opisanymi w § 37 Statutu.

§ 23

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Izby upoważnioną do decydowania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Izby.

2. Członkowie Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu, wykonują czynności na rzecz Izby społecznie, bez wynagrodzenia.

3. Prezes Zarządu jest zatrudniony odpłatnie, w formie uzgodnionej między stronami.

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) powoływanie komisji i ciał doradczych oraz innych jednostek organizacyjnych Izby nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,

2) desygnowanie przedstawicieli Izby do władz spółek i fundacji w których Izba posiada udziały kapitałowe lub jest ich fundatorem,

3) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia członkostwa w Izbie,

4) wnioskowanie do Komisji Rozjemczej i Etyki o pozbawienie członkostwa Izby,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,

6) ustalanie Listy Arbitrów stałego Sądu Polubownego przy Izbie,

7) zwoływanie posiedzeń organów Izby,

8) zatwierdzanie regulaminów jednostek organizacyjnych Izby,

9) zapewnienie realizacji decyzji organów Izby,

10) inne nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Izby.

2. Prezes Zarządu Izby zarządza i kieruje wszelkimi sprawami Izby, w granicach uprawnień wynikających z uchwał Zarządu oraz pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w odniesieniu do zatrudnionych w Izbie pracowników.

3. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

1) prowadzenie gospodarki finansowej Izby w ramach jej preliminarza przychodów i wydatków,

2) zarządzanie majątkiem Izby w zakresie nie przekraczającym zwykłego zarządu,

3) podejmowanie decyzji w sprawach organizacji i uczestnictwa w wystawach, targach, giełdach oraz desygnowania przedstawicieli do prac w organach doradczych i opiniodawczych organów administracji państwowej i samorządowej,

4) organizacyjno-administracyjna obsługa organów Izby oraz ich posiedzeń,

5) powoływanie i zatrudnianie Dyrektora Biura Izby, który kieruje bieżącą działalnością administracyjna i organizacyjną Izby,

§ 25

1. Na czele Zarządu stoi Prezes, który kieruje pracami Zarządu.

2. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Może on powierzyć na czas określony przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Wiceprezesowi.

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał w terminach wskazanych w regulaminie Zarządu.

2. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu może wystąpić każdy jego Członek, podając porządek jego posiedzenia.

3. Posiedzenie Zarządu winno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania jego zwołania. Członkowie Zarządu winni być powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku jego obrad nie później niż na 5 dni przed datą posiedzenia.

4. Posiedzenie Prezydium Zarządu odbywa się na wniosek Członka Prezydium, stosownie do potrzeb.

5. Posiedzenie Prezydium Zarządu winno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania jego zwołania. Członkowie Prezydium Zarządu winni być powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku jego obrad nie później niż na 5 dni przed datą posiedzenia.

6. Posiedzenia Zarządu jak również Prezydium Zarządu mogą się odbywać z pominięciem powyższych terminów lub nawet bez formalnego zwołania, za zgodą wszystkich Członków, odpowiednio Zarządu i Prezydium Zarządu.

7. Zarząd może podejmować uchwały także poza posiedzeniami w drodze indywidualnego oddawania głosów przez poszczególnych Członków Zarządu za pośrednictwem środków zdalnego komunikowania. W takim przypadku uchwały takie powinny być potwierdzane pisemnie na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 27

1. Każdy Członek Zarządu posiada jeden głos.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa przewodniczącego posiedzeniu Zarządu.

3. Uchwały Zarządu są protokołowane i podpisywane przez Prezesa lub Wiceprezesa przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

 

"C"

Komisja Rewizyjna

§ 28

1. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Postanowienia § 21 mają odpowiednie zastosowanie.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami innych organów Izby.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Postanowienia §22 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

5. Zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 29

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola realizacji uchwał Izby,

2) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,

3) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z preliminarzem przychodów i wydatków,

4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków dotyczących bieżącej działalności Izby,

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

6) wybór biegłego rewidenta,

7) zawieranie umów z Prezesem Zarządu Izby.

2. Zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania określa uchwalony przez nią regulamin.

"D"

Komisja Rozjemcza i Etyki

§ 30

1. Komisja Rozjemcza i Etyki składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Postanowienia § 21 mają odpowiednie zastosowanie.

2. Członkowie Komisji Rozjemczej i Etyki nie mogą być członkami innych organów Izby.

3. Komisja Rozjemcza i Etyki wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Postanowienia §22 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

5. Zasady pracy Komisji Rozjemczej i Etyki oraz procedurę postępowania określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 31

1. Do kompetencji Komisji Rozjemczej i Etyki należy:

1) orzekanie w sprawach naruszenia praw i obowiązków Członka Izby oraz zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym, między:

a) Członkami Izby,

b) Izbą a jej Członkami,

2) orzekanie w sprawie ustania członkostwa w Izbie,

3) orzekanie w sprawie uznania działania członka organu Izby za sprzeczne ze Statutem, przepisami prawa, zasadami etyki oraz interesami Izby,

4) występowanie do Członków Izby o odwołanie zgłoszonego przez nich członka organu Izby i desygnowanie w jego miejsce nowego członka.

2. Wszczęcie postępowania przed Komisja Rozjemczą i Etyki następuje na wniosek Zarządu, innego organu Izby, lub Członka Izby.

3. Orzeczenia Komisji Rozjemczej i Etyki zapadają zwykłą większością głosów.

4. Orzeczenia Komisji Rozjemczej i Etyki przekazywane są zainteresowanym stronom oraz Zarządowi.

5. Od orzeczeń Komisji Rozjemczej i Etyki w sprawie ustania członkostwa w Izbie oraz określonych w ust. 1 pkt. 4) powyżej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, składane za pośrednictwem Zarządu Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem.

6. Odwołanie od orzeczeń Komisji Rozjemczej i Etyki może dotyczyć wyłącznie niezgodności z prawem orzeczenia Komisji Rozjemczej i Etyki.

7. Pozostałe orzeczenia Komisji Rozjemczej i Etyki są ostateczne.

ROZDZIAŁ VI

Struktura organizacyjna

§ 32

1. Do wykonania zadań statutowych i gospodarczych Izba może tworzyć jednostki wyodrębnione funkcjonalnie i organizacyjnie.

2. Zasady działania tych jednostek oraz ich strukturę określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

§ 33

Dla wykonania zadań gospodarczych Izba może tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego.

ROZDZIAŁ VII

Gospodarka finansowa

§ 34

1. Podstawą działalności finansowej Izby jest roczny preliminarz przychodów i wydatków.

2. Izba prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z ustawą o rachunkowości.

3. Dochody Izby o których mowa w § 16 służą realizacji jej celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jej Członków.

§ 35

Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby oraz do reprezentowania Izby są upoważnieni:

1) Prezes Zarządu - jednoosobowo,

2) dwaj Wiceprezesi Zarządu - łącznie,

3) Wiceprezes Zarządu z dwoma Członkami Zarządu – łącznie,

4) pełnomocnicy.

 

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

§ 36

1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 upoważnionych do głosowania Członków Izby lub ich przedstawicieli, w pierwszym terminie.

2. W drugim terminie, uchwały podejmowane są większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych, upoważnionych do głosowania Członków Izby lub ich przedstawicieli.

§ 37

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala na jakie cele przeznacza się majątek Izby.

2. Koszty likwidacji ponosi Izba z własnych środków. W razie braku środków Izby koszty likwidacji pokrywa się ze środków Członków Izby.


Pliki do pobrania
PIGEOR_Statut